தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல், 2019 - வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது - வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்
(Rural Local Bodies Election, 2019 - Nominations Filed - Abstract Information about Candidate)


ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல், 2021  (தற்செயல் உட்பட) - வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது -
வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்
(Rural Local Bodies Election, 2021 (including Casual)- Nominations Filed - Abstract Information about Candidate)


நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், 2022 - வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது - வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்
(Urban Local Bodies Election, 2022 - Nominations Filed - Abstract Information about Candidate)


ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல்கள், 2022 - வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது -
வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்

(Rural and Urban Local Bodies (Casual) Election, 2022 - Nominations Filed - Abstract Information about Candidate)


நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல், 2022 (கடம்பூர் பேரூராட்சி) - வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது -
வேட்பாளர்களின் தகவல் குறித்த சுருக்கம்

(Urban Local Bodies Election, 2022 (Kadambur Town Panchayat) - Nominations Filed - Abstract Information about Candidate)


 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer